Ochrana osobních údajů členů ZO - GDPR

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace správce, Vydáno dne: 14. 06. 2018

Na základě Nařízení (EU) 2016/679, které je rozpracováno do národní legislativy musí ZO přistoupit k některým opatřením ve vztahu k osobním údajům. Závodní výbor rozhodl o zveřejnění informace o zpracování osobních údajů, zejména o právu členů vztahující se ke zpracování osobních údajů včetně práva na přístup k informacím

Základní organizace disponuje pouze takovými osobními údaji, které ji poskytl člen v přihlášce ke členství v ZO. Některé údaje je nutno zpracovávat (minimálně příjmení, jméno a zaměstnavatel), aby mohlo být členství aktivní a platné.

Práva členů základní organizace v souvislosti s GDPR:

 1. Každý člen ZO má právo na informace jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje a pro jaký účel (viz níže), na podání námitky/stížnosti proti zpracování osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení žádosti nebo námitky/stížnosti OSŽ.
 2. Každý člen ZO má právo na výmaz osobních údajů, které adresuje v písemné formě předsedovi ZO.
Osobní údaje členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. evidence členů Odborového sdružení železničářů; evidence inspektorů BOZP OSŽ;
 2. poskytování právní pomoci členům OSŽ, na základě jejich žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem;
 3. poskytování právního poradenství, konzultační činnosti, šetření stížností a podnětů členů OSŽ;
 4. pojištění odpovědnosti zaměstnance a člena OSŽ za škodu způsobenou zaměstnavateli na základě uzavřené Pojistné smlouvy;
 5. likvidace škodní události pojišťovnou na základě oznámení škodní události;
 6. poskytnutí finanční dávky z Podpůrného fondu OSŽ;
 7. poskytnutí finančního příspěvku z FKSP (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 8. poskytnutí finančního příspěvku ze Sociálního fondu (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 9. poskytnutí příspěvku z prostředků ZO;
 10. informování členů ZO
 11. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
Osobní údaje dětí členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. zajištění rekreace či kulturních akcí
 2. zajištění dětského letního tábora
 3. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
V souvislosti se spravováním osobních údajů má ZO OSŽ tyto povinnosti:
 1. S poskytnutými osobními údaji bude ze strany OSŽ nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účely vyjmenované výše, či pro které byl udělen souhlas.
 3. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu
 4. Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší, nebo není-li jiná lhůta stanovená účelem zpracování, jak to ukládají právní předpisy.
 5. Osobní údaje nebudou předávány mimo OSŽ, s výjimkou případů, kdy je udělen samostatný souhlas s předáním, nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).